Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy Państwa, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka: POLSKIE TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Można kontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: pt@port.szczecin.pl i numerem telefonu 91 430 86 18.

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLSKIE TERMINALE S.A. w szczególności w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze administrowanym przez Spółkę;

d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;

f) weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLSKIE TERMINALE S.A.;

b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych, rachunkowych, kodeksu spółek handlowych).

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1.prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w punktach 1 – 6 i 8, można zrealizować m.in. poprzez kontakt: e-mailowy, pod adresem e-mail: pt@port.szczecin.pl;

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres POLSKIE TERMINALE SA
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin ( z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)

Odbiorcy Danych

Państwa dane mogą być przekazywane :

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne, wspierającym nas np. w wykonywaniu usług informatycznych;

– świadczącym usługi ochrony osób i mienia, audytowe, pomoc prawną;

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: banki i inne instytucje finansowe, wywiadownie gospodarcze firmy dokonujące obrotu wierzytelnościami, biuro informacji gospodarczej, podmioty dostarczające media, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych);

2. w uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom i organom kontrolującym, sądom.